Nhà phát triển : ABI Global Publishing
Game & ứng dụng mới nhất